Rastlinná výroba

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach > Rastlinná výroba

Geolokácia a hospodárenie

Družstvo sa nachádza v oblasti Malých Karpát a Trnavskej pahorkatiny, západne od mesta Trnava. Je charakteristickým predstaviteľom pahorkatinných podmienok. Územne je družstvo rozdelené na tri hospodárske strediská v katastrálnych územiach – Smolenice, Smolenická Nová Ves a Lošonec. Jednou jeho charakteristickou črtou je rastlinná výroba.

Hospodárske stredisko v Smoleniciach je priestorom i výrobou najväčšie. Družstvo hospodári na pôdnom type hnedozem v repárskej výrobnej oblasti. Hospodárime na území v nadmorskej výške v priemere 220 m. Vodné toky nachádzajúce sa na našom území sú Trnávka a Hložie. Svahovitosť ornej pôdy je do 5° a trvalých trávnych porastov do 15°. Naša pestovateľská oblasť je charakterizovaná ako teplá. Priemerné ročné zrážky sú 580 mm s priemernou ročnou teplotou 8,2°C.

Pestované plodiny

Medzi naše pestované plodiny patrí: Pšenica letná f. ozimná, Pšenica tvrdá, Jačmeň jarný, Lucerna siata, Kukurica na zrno a Repka olejná ozimná. Niektoré plodiny je možné je možné zakúpiť aj v menšom množstve.

Družstvo sa snaží zabezpečovať kvalitnú produkciu jednotlivých komodít, pričom dodržiava technologické, výrobné parametre a normy podľa platnej legislatívy. Vo výrobných procesoch rastlinnej výroby sa prvotná kontrola vykonáva prostredníctvom zodpovedných zamestnancov družstva.