Živočíšna výroba

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach > Živočíšna výroba

Chov hovädzieho dobytku a moriek

Živočíšna výroba je zameraná na chov hovädzieho dobytka a hydiny - moriek.

V chove hovädzieho dobytka sa špecializujeme na výrobu mlieka. Sídlom živočíšnej výroby a zootechnika je hospodársky dvor spolu s kanceláriou na farme v Smolenickej Novej Vsi. Aktuálny stav živočíšnej výroby predstavuje 257 ks hovädzieho dobytka s priemernou dojivosťou 26 l/deň.

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach sa chová čierny holštajnský dobytok – mliečny typ, priemerná ročná dojivosť okolo 10 220 litrov na dojnicu. Jalovice sa chovajú najmä na obnovu stáda dojníc a pri nadprodukcii i na predaj iným subjektom.

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach jedným z posledných veľkochovateľov moriek, ročný odchov sa pohybuje na rozmedzí 12 až 18 000 ks v 3 turnusoch, priemerná váha jatočnej morky je cca 10 kg na čo je potrebných zhruba 110 kŕmnych dní. Premiéra jatočná hmotnosť moriaka je 18kg , na dosiahnutie tejto hmotnosti je potrebných asi 150 kŕmnych dní.

Časť hydiny cca 3 000 ks sa predáva ako chovná – 6 týždňová určená pre ďalší chov u drobnochovateľov o priemernej hmotnosti zhruba 2 kg. Ostatná hydina sa vykŕmi na jatočnú hmotnosť a predáva sa spoločnosti Hydina KUBUS s.r.o., Veľký Slavkov, kde je na bitúnku porážaná a ďalej distribuovaná do obchodnej sieti na území Slovenskej republiky.

 • hovädzí dobytok

  257 ks

 • priemerná dojivosť

  26 l/deň

 • ročná dojivosť

  10 220 l na dojnicu

 • ročný odchov moriek

  12 000 – 18 000 ks

Zdieľať

Morka

Kontrola kvality moriek

Pri kontrole kvality výrobného procesu využívame služby špecializovaných zariadení:
Štátny veterinárny a potravinový ústav (ŠVPÚ Nitra) – laboratórne vyšetrenie surového kravského mlieka
Plemenárske služby SR Žilina – laboratórna analýza mlieka
Plemenárske služby SR Trnava – kontrola hovädzieho dobytka
Štátny veterinárny a potravinový ústav (ŠVPÚ Bratislava) – kontrola mäsových produktov hydiny

V živočíšnej výrobe sa kontroluje plemenný materiál hospodárskych zvierat, jatočné morčacie mäso, ale aj produkcia surového kravského mlieka. Kvalitu tiel jatočných moriek hodnotí klasifikátor v mieste porážky – na bitúnku, dodržiavajúc platné normy.

Nádoba na mlieko

Kontrola kvality mlieka

Pri surovom kravskom mlieku musí dodávka vyhovovať norme akosti ale i platným právnym a veterinárnym predpisom. Prvotná kontrola na družstve a laboratóriách mliekarne je zameraná na zistenie teploty a podielu tukovosti, stupňa kyslosti, prítomnosti inhibičných látok a zvodneniu mlieka. Ostatné merania kvality sa uskutočňujú v štátnych akreditovaných laboratóriách a sú zamerané na zistenie celkového počtu mikroorganizmov, počtu somatických buniek, inhibičných látok a bodu tuhnutia.