O nás

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach > O nás

Založenie a história

Poľnohospodársky podnik bol založený v roku 1956 ako menšinové družstvo. Od 30. januára 1957 fungovalo ako celoobecné družstvo. Družstvo postupne vznikalo združovaním pôdy, hmotného a nehmotného inventára vtedajších členov. Neskôr k týmto vkladom pribudli štátne príspevky. V roku 1973 prišlo k zlúčeniu JRD Smolenice a JRD Lošonec v Smoleniciach. V roku 1993 sa naše družstvo pretransformovalo na podielnické družstvo vlastníkov podielov s názvom “Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach”.

Hospodárenie

Naše družstvo hospodári v okrese Trnava v katastrálnom území Smolenice, Smolenická Nová Ves, Lošonec, Boleráz, Trstín, Bíňovce a Horné Orešany na výmere 1428 ha poľnohospodárskej pôdy.

Tu sa zároveň nachádzajú aj jednotlivé hospodárske dvory:

  • Smolenice: vedenie družstva, mechanizácia, chov moriek, sklady pre rastlinnú výrobu
  • Smolenická Nová Ves: chov HD, sklad krmív

Družstvo hospodári v repárskej výrobnej oblasti. Od roku 2004 je Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach najväčším producentom morčacieho mäsa na Slovensku.

Podrobná charakteristika

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach vzniklo zlúčením troch poľnohospodárskych subjektov – JRD Smolenice, JRD Smolenická Nová Ves a JRD Lošonec. Hospodársky obvod podniku sa rozprestiera severozápadne od okresného mesta Trnava. Severozápadná časť leží na hranici pohoria Malé Karpaty a časť tohto územia spadá do ochranného pásma Chránenej krajinnej oblasti (CHKO). Juhovýchodná časť územia polí sa ťahá až po vodnú nádrž v katastri obce Boleráz, kde sú pozemky včlenené do cípov zátopovej plochy priehrady. Hospodársky obvod PD v Smoleniciach susedí s poľnohospodárskymi subjektmi Bíňovce, Trstín, Horné Orešany a Boleráz. Vzhľadom na členenie poľnohospodárskych výrobných oblastí na Slovensku patrí hospodársky obvod PD v Smoleniciach do repárskej výrobnej oblasti.

Štruktúra a výmera jednotlivých kultúr

  • celková výmera poľnohospodárskej pôdy: 1 428 ha
  • celková výmera ornej pôdy: 1 150 ha
  • celková výmera trvalých trávnych porastov: 278 ha

Prevažnú časť pôdneho fondu zastupuje orná pôda v rozsahu 80,47 %. Jej väčšina sa prevažne nachádza na juhovýchodnej časti hospodárskeho územia. Juhovýchodná, západná až severozápadná časť je včlenená pod svahmi Malých Karpát. Trvalé trávne porasty sa nachádzajú juhozápadne od pohoria.

Pole

1150

ornej pôdy

Vrece

5000

rastlinných produktov

Nádoba na mlieko

6682

mlieka denne

Morka

15000

moriek ročne

Naše údaje

Poľnohospodárske družstvo v Smoleniciach Sídlo: Továrenská 2, 919 04 Smolenice IČO: 00208248 DIČ: 2020391384 IČ DPH: SK2020391384